Standpunten

Klimaatbescherming

De wereld staat voor een forse klimaatopgave. Het klimaatakkoord van Parijs legt daarvoor een stevig fundament. De Vereniging Afvalbedrijven onderschrijft het belang van een ambitieus klimaatbeleid. De afvalbranche strijdt volop mee tegen klimaatverandering. Met het terugwinnen en produceren van secundaire grondstoffen en duurzame energie uit afvalstromen levert de sector een grote bijdrage aan CO₂-besparing.

In de visie van de Vereniging Afvalbedrijven is de transitie naar een circulaire economie noodzakelijk om de klimaatdoelen te kunnen realiseren. De sector ziet naast recycling en materiaalhergebruik ook kansen in het afvangen en hergebruiken van CO₂. Nuttige toepassing van CO₂ in bijvoorbeeld te glastuinbouw en industrie biedt goede perspectieven. CO₂ niet alleen afvangen, maar ook opnieuw gebruiken, draagt bij aan energiebesparing, recycling, beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen en dus aan verduurzaming van de economie. CO₂-hergebruik vergt onder meer grote investeringen en een infrastructuur om vraag en antwoord aan elkaar te koppelen. Coherent overheidsbeleid en een stimuleringskader zijn daarvoor onontbeerlijk. Belangrijk aandachtspunt is dat de bijdrage van de afvalsector aan klimaatbescherming door afvang en hergebruik van CO₂ en de daarmee vermeden emissies elders in de keten ook gehonoreerd wordt.

De sector ziet ook kansen in het verder benutten van warmte. De afvalsector heeft nog veel warmte in de aanbieding. Warmte van afvalbedrijven wordt benut voor de verwarming van huizen, kassen en bedrijven. Daarmee levert de sector een bijdrage aan de versnelling van de energietransitie nu het gebruik van Gronings gas wordt afgebouwd. De Vereniging Afvalbedrijven roept de overheid op om een leidende rol te spelen in het realiseren van een warmte-infrastructuur. Het van de grond krijgen van een warmte-infrastructuur vergt immers regie, afstemming en forse investeringen. We pleiten voor een koppeling van meerdere warmtebronnen en meerdere afnemers op een warmtenet. Dit om de leveringszekerheid te garanderen en een locked-in te voorkomen.

Rioleringsbeheer levert op zijn eigen manier een bijdrage aan klimaatbescherming. Adequaat onderhoud van rioleringen helpt de druk op het rioleringssysteem het hoofd te bieden bij hevige regenbuien, die door de klimaatverandering vaker voorkomen. Een goed functionerend systeem draagt ook bij aan de volksgezondheid. De bij ons aangesloten rioolinspectie- en -reinigingsbedrijven willen samen met overheden werken aan een toekomstbestendig rioleringsstelsel.

Robbert Loos

Contactpersoon
Robbert Loos

Robbert Loos op LinkedIn

Liane Schoonus

Contactpersoon
Liane Schoonus

Robbert Loos - directeur Vereniging Afvalbedrijven:

'Door samen te werken, kunnen we een forse CO₂-reductie realiseren.'

Artikel

5 september 2022 Toekomst voor duurzame afvalenergie?
Europa wil meer hernieuwbare energie. Het Europees Parlement buigt zich momenteel over de herziening van de Richtlijn hernieuwbare...

Nieuwsbericht

17 november 2020 Circulaire economie vereist kwaliteitsimpuls in de hele keten
In het belang van het sluiten van kringlopen, vraagt de Vereniging Afvalbedrijven steeds aandacht voor de kwaliteit van gescheiden...

Artikel

21 oktober 2020 Nationale ‘schoorsteenheffing’ creëert ongelijk speelveld
Het kabinet legt industriële bedrijven met een hoge CO₂-uitstoot een CO₂-heffing op. Ook afvalverbranding valt onder de regeling. De...

Nieuwsbericht

16 september 2020 VA positief over investeringen in circulaire economie, kritisch op CO₂-heffing
Eerste reactie van de Vereniging Afvalbedrijven op de Miljoenennota 2021 die gisteren op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Nieuwsbericht

23 juni 2020 Jaarbericht 2019 Vereniging Afvalbedrijven
Vandaag publiceert de Vereniging Afvalbedrijven (VA) haar Jaarbericht 2019. “Terugblikken op 2019 voelt nu een beetje vreemd”, zegt...

Artikel

7 april 2020 Oudpapierketen schroeft kwaliteitseisen op
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt...

Nieuwsbericht

11 maart 2020 Nieuw Europees actieplan voor transitie naar circulaire economie
De Europese Commissie heeft vandaag een nieuw actieplan voor de circulaire economie aangenomen. Het actieplan wijst de weg naar een...

Artikel

27 september 2019 Importheffing: duurzame warmte en CO₂-reductie stokt
De door het kabinet beoogde importbelasting zal niet alleen forse sporen achterlaten op de afvalsector, maar ook op bedrijven daarbuiten...

Nieuwsbericht

18 september 2019 VA roept Tweede Kamer op tot debat over importheffing buitenlands afval
Het kabinet gaat er van uit dat de importheffing in drie jaar tijd alle import van buitenlands afval zal stoppen, zo blijkt uit het...

Importheffing levert zeer beperkte CO₂-winst

Artikel

12 september 2019 Importbelasting levert ons land amper CO₂-winst op
Het kabinet wil met een importheffing op buitenlands afval aanvullende CO₂-reductie boeken. Maar het plan levert niet of nauwelijks...

Persbericht

10 september 2019 Importheffing op buitenlands afval niet invoeren
Een importheffing op buitenlands afval levert geen materiële bijdrage aan besparing van CO₂ in Nederland. Ook heeft de heffing...

Nieuwsbericht

15 juli 2019 € 80 miljoen extra voor circulaire economie
Het kabinet trekt € 80 miljoen euro extra uit voor de circulaire economie. Deze extra middelen vloeien voort uit de onlangs...

Persbericht

28 juni 2019 Afvalsector roept op tot overleg over klimaatplannen
Een CO₂-heffing remt in de afval- en recyclingsector duurzame investeringen af en zorgt voor hogere kosten voor burgers en bedrijven....

Nieuwsbericht

6 mei 2019 Compost blijkt goede bodemverbeteraar
Onlangs zijn de tussentijdse resultaten van twee lopende onderzoeken bekend gemaakt waar de Vereniging Afvalbedrijven (VA) aan bijdraagt....

Persbericht

17 augustus 2018 Subsidie voor onderzoek CO₂-hergebruik
Afvalenergiebedrijven onderzoeken met OCAP mogelijkheden om CO₂ voor hergebruik te leveren aan glastuinbouw.

Nieuwsbericht

10 juli 2018 Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepubliceerd
Het Klimaatakkoord is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Alle partijen die afgelopen maanden hebben meegewerkt, onderschrijven het...

Glastuinbouw kassen

Artikel

29 juni 2018 CO₂-reductie buiten het hek
Binnenkort verschijnt het Klimaatakkoord. De Vereniging Afvalbedrijven praat mee over maatregelen om de Nederlandse uitstoot van...

compost

Artikel

25 mei 2018 North Sea Resources Roundabout werpt vruchten af
De North Sea Resources Roundabout (NSRR) is nu ruim twee jaar onderweg. Uitdaging voor de vier deelnemende landen rond de Noordzee:...

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Klimaat

Klimaat

Duurzame energie

Duurzame energie