Header hergebruik

Nieuws

Nieuwsbericht - 6 mei 2019

Compost blijkt goede bodemverbeteraar

Onlangs zijn de tussentijdse resultaten van twee lopende onderzoeken bekend gemaakt waar de Vereniging Afvalbedrijven (VA) aan bijdraagt. Het gaat om een onderzoeken van Wageningen Universiteit en het Nutriënten Management Instituut (NMI) die het belang van compost als bodemverbeteraar verder onderbouwen. Deze week is het de International Compost Awareness Week. Op de eerste dag van deze compostweek maakt de VA enkele tussentijdse resultaten van onderzoeken bekend.

Compost bevat de meeste hoeveelheid effectieve meststof

Het project Beter Bodembeheer van Wageningen Universiteit, waarin de VA partner is, heeft onderzocht welke organische meststoffen de beste bodemverbeteraars zijn. De onderzoekers zijn daarbij uitgegaan van de zogenoemde hoeveelheid Effectieve Organische Stof (EOS). Dat is de organische stof die één jaar na toedienen nog steeds in de bodem aanwezig is. Uit het onderzoek komen het gebruik van groencompost en gft-compost verreweg als beste uit de bus.

Boeren kiezen nu nog vaak voor dierlijke mestsoorten die relatief weinig effectieve organische stof bevatten. Voor de opbouw van organische stof, het behoud en het vergroten van de weerbaarheid van de bodem en de gezondheid van gewassen is compost een betere meststof. Het ligt dan ook voor de hand dat er meer toepassingsmogelijkheden moeten komen voor het gebruik van compost in de landbouw.

Nog weinig conclusies onderzoek NMI door droge zomer

Een onderzoek van het Nutriënten Management Instituut (NMI) naar de mogelijkheden om de kwaliteit van de toplaag van zandgronden in Gelderland te verbeteren door onder andere compost, heeft nog weinig opgeleverd. De droge zomer was daaraan debet. Proeven worden ook aankomende zomer en volgend jaar herhaald, wat overigens ook al in de planning zat. In 2020 wordt gemeten wat het effect na drie jaar is.

In de proeven gaat het om een vergelijking van kunstmest, rundveedrijfmest, berm- en/of slootmaaisel en compost in een aantal varianten. De effecten op de kwaliteit van de grond en de uitspoeling van nitraat naar het grondwater worden daarbij onderzocht. De verschillen tussen de behandelingen waren door de extreme droogte in 2018 niet significant. Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van de provincie Gelderland, twee waterschappen en de Vereniging Afvalbedrijven.

Onderzoeksprogramma Compost 2017 – 2020

De composteersector maakt van ingezameld gft-afval kwalitatief hoogwaardige producten als gft-compost. Gft-compost is een belangrijke bodemverbeteraar. Door organische reststromen terug te brengen in de samenleving, draagt de sector bij aan het sluiten van de biologische kringloop en de transitie naar de circulaire economie. Compost is in staat om CO₂ op te slaan in de bodem en draagt op die manier bij aan klimaatbescherming. Om de waarde van gft-compost bij het verhogen van de bodemvruchtbaarheid van landbouwgronden en CO₂-vastlegging te laten zien, zijn de composteerbedrijven verenigd in de Vereniging Afvalbedrijven een onderzoeksprogramma gestart. Met het programma ‘Compost 2017 – 2020’ investeert de sector fors om de belangrijke producteigenschappen van gft-compost wetenschappelijke te onderbouwen.

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Afvalbranche strijdt volop mee tegen klimaatverandering

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen