Nieuws

Nieuwsbericht - 1 februari 2022

PBL: ‘alleen inzetten op recycling is niet genoeg’

Voorgangsrapportage Circulaire Economie 2022 gepubliceerd

Alleen inzetten op recycling is niet genoeg om het grondstoffenverbruik van consumenten en producenten te verlagen, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de jaarlijkse voortgangsrapportage over de circulaire economie. Het PBL vindt een intensivering van het circulaire-economiebeleid met meer ‘drang en dwang’, concretisering van de voornemens van het nieuwe kabinet en kabinetsbrede samenwerking nodig om de forse ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 te realiseren.

Recycling is belangrijk, maar niet voldoende. Net als de Vereniging Afvalbedrijven, vindt ook het PBL dat anders produceren en consumeren en het verlengen van de levensduur van producten nodig zijn voor de transitie naar een circulaire economie. Het PBL ziet van het nieuwe kabinet geen concrete strategieën in deze richting. Het coalitieakkoord noemt alleen recycling. “Door de sterke focus op het recyclen van materialen blijven potentiële kansen voor efficiënter grondstoffengebruik onbenut”, aldus het PBL. Volgens het planbureau is het belangrijk om in het beleid in te zetten op andere strategieën. Genoemd worden het stellen van eisen aan productontwerp om repareerbaarheid en hergebruik van onderdelen te verbeteren, het aanpassen van administratieve regelgeving die bedrijven belemmert om producten als diensten aan te bieden, en een gebruiksverplichting van gerecycled materiaal in producten. “Uitwerking in concreet beleid is nodig om ervoor te zorgen dat efficiënt grondstoffengebruik bijdraagt aan de vermindering van broeikasgasemissies.”

Door slimmer gebruik van grondstoffen, hergebruik van producten en onderdelen, en recycling van materialen zijn minder grondstoffen nodig. Hierdoor wordt energie bespaard in de hele productieketen. Ook voor druk op biodiversiteit en natuur geldt dat als we efficiënter en zuiniger met grondstoffen omgaan, deze druk afneemt, zonder dat we daarmee de functies van de hiermee gemaakte producten hoeven te missen.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Ecodesign absolute voorwaarde in transitie naar circulaire economie

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat