Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 27 augustus 2019

Aanvalsplan moet kwaliteit gft verbeteren

De Vereniging Afvalbedrijven maakt zich sterk om de afname van de kwaliteit van gescheiden ingezameld gft een halt toe te roepen. Hiervoor is samenwerking met de partijen in de keten nodig. Samen met Rijkswaterstaat en de NVRD hebben we recent een plan met maatregelen opgesteld, als onderdeel van het 'Aanvalsplan gft-afval en textiel - Naar meer en schonere deelstromen'. Kwaliteit van gft is nodig om het te kunnen recyclen tot hoogwaardige compost. Ook de hoeveelheid ingezameld gft moet omhoog.

Uit de Verkenning kwaliteit deelstromen die Rijkswaterstaat eind vorig jaar uitvoerde, is gft als een voor verontreiniging gevoelige stroom naar voren gekomen. De overheid heeft gft mede daarom binnen het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA (Van Afval naar Grondstof – huishoudelijk afval) aangewezen als prioriteit. Een stap die de VA toejuicht. Wij vragen al lange tijd aandacht voor de kwaliteit van gft.

Beter en meer

In het aanvalsplan staan verschillende acties en projecten die gaan over het verbeteren van de kwaliteit en het verhogen van de hoeveelheid van het gescheiden ingezameld gft. Uit analyses van de VA blijkt dat gft steeds vaker verontreinigd is met kunststoffen en glas. Dit leidt tot afkeur, uitval, compost van lage kwaliteit en kosten voor verwerkers en gemeenten. Ongeveer een derde van het restafval bestaat nog uit gft. Dit zijn vooral voedselresten en keukenafval. In de laagbouw blijkt nog veel potentie te zijn voor gescheiden inzameling.

Drie pijlers: inzameling, verwerking en meer scheiding

De projecten in het aanvalsplan richten zich op drie pijlers: kwaliteit gft-inzameling, kwaliteit gft-verwerking en meer gft-scheiding.

Projecten pijler kwaliteit inzameling

  • Maatwerktraject kwaliteit: maakt gebruik van de informatie uit de keten om zo de verontreiniging van gft gericht aan te pakken. In dit project werken gemeenten, inzamelaars en verwerkers actief samen.
  • Aanbestedingen en contracten: gemeenten worden gemotiveerd om deze zo’n manier op te zetten dat ze een positieve invloed hebben op de gft-kwaliteit.
  • Gezamenlijke wel/niet-lijst gft en inzamelhulpmiddelen. Deze moet voor burgers een duidelijke en eenduidige boodschap opleveren over wat wel en niet bij het gft mag en welke inzamelmiddelen gebruikt kunnen worden.
  • Eind november organiseert de VA voor gemeenten een bijeenkomst over de kwaliteit van gft.

Projecten pijler kwaliteit verwerking

  • Gft-verwerkers gaan periodiek sorteeranalyses uitvoeren. In het najaar van 2019 worden de eerste resultaten van een jaar monitoren bekend.
  • In opdracht van de VA wordt onderzoek gedaan naar de kunststoffen in gft en compost.

Projecten pijler meer gft-inzameling

  • Masterclass: deelnemers verzamelen informatie en doen inspiratie op om zelf acties te kunnen ondernemen om meer gft in te zamelen.
  • Kennisdocument best practices: met dit document zijn gemeenten en inzamelaars op de hoogte van de succesfacturen, opbrengsten en kosten van goede praktijkvoorbeelden.
  • Hoogbouw: project richt zich op de gft-inzameling in stedelijke gebieden. De pilots ‘Verbetering afvalscheiding en -kwaliteit in de hoogbouw’, die momenteel in de afrondende fase zijn, leveren waardevolle kennis op voor gemeenten die in de hoogbouw aan de slag willen met gescheiden inzameling van gft.

Textiel

Een toename van verontreiniging doet zich ook voor bij textielinzameling. Voor textiel is daarom ook een aanvalsplan opgesteld. Ook hierbij gaat het om meer textiel van betere kwaliteit. Verder is het de ambitie om de textielketen meer circulair te maken. Daarvoor zijn nieuwe businessmodellen nodig voor het inzamelen, sorteren en recyclen van textiel. Meer over de textielketen en de problemen die zich daarbij voordoen, is te lezen in een artikel dat de VA volgende week op haar website publiceert.

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen