Header hergebruik

Nieuws

Nieuwsbericht - 21 juli 2021

Alliantie roept op tot inzet CO₂ als grondstof

Alliantie vraagt nieuw kabinet om beleidskader voor CCU: stimuleer het circulair gebruik van CO₂ in planten, bodem en producten

Met een Manifest doet de pas opgerichte CCU-Alliantie een dringend beroep op het nieuwe kabinet om meer kansen te bieden aan het hergebruik van CO₂. CCU staat voor Carbon Capture and Utilization: het legt CO₂ vast in nieuwe toepassingen. Daarmee ligt het in het verlengde van CCS, dat staat voor ‘storage’, ofwel opslag van CO₂. Vanwege de bijdrage aan de klimaatdoelen zijn voor CCS inmiddels onderzoeks- en subsidieprogramma’s van start. Voor ontwikkelingen om CO₂ opnieuw in te zetten als grondstof ontbreken echter regelgevende kaders, accountingsystemen en financiële instrumenten. Een nieuw kabinet doet er goed aan om, naast CO₂-opslag, ook CO₂-vastlegging te stimuleren.

De CCU-Alliantie is opgericht door ARN, Glastuinbouw Nederland, Green Minerals, NOGEPA, SCW Systems, STERCORE, Synkero, OCAP, Twence en Vereniging Afvalbedrijven en wordt voorgezeten door oud-parlementariër Marieke van der Werf. Omdat de inzet van CO2 als grondstof het sluitstuk is van de koolstofkringloop, zien zij CCU als belangrijke bijdrage aan zowel de energietransitie als de transitie naar een circulaire economie. Én als een kansrijke ontwikkeling, want de toepassingsmogelijkheden van CO2 zijn legio. Nu al wordt het ingezet als feedstock voor planten, als bodemverbeteraar die bijdraagt aan biodiversiteit, als synthetische brandstof voor onder andere de luchtvaart, als groene koolstof voor de chemische industrie en als grondstof voor bouwmaterialen als beton, cement en papier. Als de CO2 afkomstig is van een biogene feedstock, betekent de herinzet van CO2 zelfs een negatieve emissie. Partijen in de koolstofketen, van de grote emitters tot de gebruikers van CO2 en degenen die producten afnemen waarin CO2 is vastgelegd, lopen aan tegen gebrek aan duidelijkheid en stimulering. Is CO2 een grond- of afvalstof?, welke partij in de keten mag het gebruik opvoeren als CO2-reductie?, welke SDE++ categorie is van toepassing?, hoe wordt de CO2-reductie van de diverse toepassingen berekend?, hoe wordt vastlegging van biogene CO2 gewaardeerd, op welke wijze wordt de markt gestimuleerd om CO2 als grondstof in zetten?, etc.

Voor verdere ontwikkeling van technologie en toepassingen is het noodzakelijk dat de overheid een visie en een beleidskader ontwikkelt voor CCU. Belangrijkste onderdelen daarvan zijn het ontwikkelen van rekenmodel voor de diverse toepassingen van CO2 en het realiseren van een robuust stimuleringskader. De Alliantie pleit voor een Routekaart en roept met het Manifest de nieuwe coalitie op tot "optimalisatie van bestaande en verkenning van nieuwe financiële- en beleidsinstrumenten die de inzet van CO2 als grondstof ondersteunen."

Liane Schoonus

Contactpersoon
Liane Schoonus

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen