Header afvalstromen

Nieuws

Publicatie - 10 maart 2020

Afvalverwerking in Nederland: Composteren stabiel, verbranden afgenomen, storten toegenomen

‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2018’ gepubliceerd

De gegevens over 2018 laten zien dat de hoeveelheid gecomposteerd gft-afval gelijk is gebleven, de hoeveelheid verbrand afval met 2% is afgenomen en de hoeveelheid gestort afval met 10% is toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Er is minder geïmporteerd afval verbrand en er zijn meer bedrijfsafval, grond- en reinigingsresiduen gestort.

In 2018 is 1,5 miljoen ton gft-afval gecomposteerd, 7,5 miljoen ton afval verbrand en 2,9 miljoen ton afval (netto) gestort. In totaal is 3,7 miljoen ton grond verwerkt. De verwerking van baggerspecie is met 6,5 miljoen ton toegenomen tot een totaal van 9,0 miljoen ton. Dit blijkt uit de rapportage Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2018 van de Werkgroep Afvalregistratie.

Composteren en vergisten

De verwerking van gft-afval is gelijk gebleven. In totaal is in 2018 1,7 miljoen ton afval bij gft-verwerkers verwerkt. Naast 1,5 miljoen ton gft-afval betreft dit onder meer groenafval en swill (keukenafval en etensresten van horeca). In 2018 is 0,7 miljoen ton compost geleverd. Dit is een toename van 6% ten opzichte van 2017. In vergistingsinstallaties is 0,4 miljoen ton gft-afval verwerkt. Hierbij wordt voorafgaand aan het composteerproces eerst biogas gemaakt dat wordt gebruikt voor de opwekking van energie.

Verbranden

De totale hoeveelheid verbrand restafval in Nederlandse installaties bedraagt in 2018 in totaal 7,5 miljoen ton, een daling van 2% ten opzichte van 2017. 5,7 miljoen ton daarvan komt uit Nederland, nagenoeg gelijk aan het voorgaande jaar. 1,7 miljoen ton komt uit het buitenland. Dit is een daling van 9%. De energie uit de Nederlandse installaties wordt onder meer geleverd als warmte aan industrie en kassen, en gebruikt als stadsverwarming. Deze geproduceerde energie is in 2018 met 18% afgenomen. Deze daling is veroorzaakt doordat een van de installaties deels is overgeschakeld van warmtelevering voor elektriciteitsopwekking buitenshuis naar eigen elektriciteitsproductie. Dit resulteert in een lager rendement van de installatie.

Storten

In 2018 is het storten van afval met 10% gestegen tot 3,2 miljoen ton, waarvan 2,9 miljoen ton daadwerkelijk is gestort en 0,3 miljoen ton is toegepast als bouwstof conform het Besluit bodemkwaliteit. Ten opzichte van 2017 zijn vooral meer bedrijfsafval, grond en scheidingsresiduen gestort. De toename in bedrijfsafval en grondreinigingsresiduen is deels te verklaren door economische groei. Daarnaast wordt er steeds meer afval gescheiden en gerecycled, waardoor er meer residu over blijft dat technisch of economisch niet brandbaar is en dus gestort moet worden.

Grond en baggerspecie

In 2018 is 3,7 miljoen ton verontreinigde grond verwerkt door reiniging, immobilisatie of storting. 43,2 miljoen ton grond is rechtstreeks toegepast, bijvoorbeeld in geluidswallen of voor wegfundering. Vanwege twee grote werken is 9,0 miljoen ton baggerspecie verwerkt en 17,9 miljoen ton is direct toegepast in de (water)bodem.

___

Afvalverwerking in Nederland

In Nederland ontstaat jaarlijks ongeveer 60 miljoen ton afval. Dit wordt op verschillende manieren verwerkt. Ongeveer 80% wordt gerecycled. Het composteren en vergisten van gft-afval valt onder recyclen. Het grootste deel van de rest wordt verbrand in afvalverbrandingsinstallaties, waarbij energie en grondstoffen worden teruggewonnen. Het afval dat niet gerecycled of verbrand kan worden, wordt milieuverantwoord gestort. In het rapport ’Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2018’ staan gegevens over het verbranden en storten van afval, en over het verwerken van gft-afval. Groencomposteerders worden niet geënquêteerd voor de rapportage van de Werkgroep Afvalregistratie. Verder is de verwerking van grond en baggerspecie opgenomen in het rapport. Deze twee stromen worden niet meegenomen in de totale hoeveelheid afval die ontstaat in Nederland.

Werkgroep Afvalregistratie

De Werkgroep Afvalregistratie inventariseert jaarlijks de hoeveelheid verbrand, gestort, vergist en/of gecomposteerd afval en de verwerking van grond en baggerspecie in Nederland. In de Werkgroep participeren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Afvalbedrijven en de afdelingen Bodem+ en Afval Circulair van Rijkswaterstaat. De verzamelde gegevens worden gecontroleerd en vervolgens gerapporteerd. Voor 2018 zijn deze gegevens vastgelegd in het rapport ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2018’. In het rapport is de verwerking van afval getalsmatig weergegeven. De gegevens van de Werkgroep gelden als landelijk uitgangspunt en worden onder meer gebruikt voor de monitoring en evaluatie van de uitvoering van het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3). Een exemplaar van het rapport ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2018’ is te downloaden via de publicaties op www.afvalcirculair.nl en via Vereniging Afvalbedrijven.

Liane Schoonus

Contactpersoon
Liane Schoonus

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie