Standpunten

Chemische recycling

In de visie van de Vereniging Afvalbedrijven kan chemische recycling op termijn een aanvulling zijn op mechanische recycling. Met name daar waar mechanische recycling onvoldoende hoogwaardige secundaire grondstoffen oplevert of waar onvoldoende afzetmogelijkheden bestaan voor via mechanische recycling teruggewonnen grondstoffen.

De keuze voor verwerkingstechnieken moet volgens ons steeds gebaseerd zijn op een juiste en gefundeerde analyse van de milieu-impact. Een gedegen levenscyclusanalyse moet hieraan ten grondslag liggen. Chemische recycling kan bijdragen aan het behalen van recyclingdoelstellingen. In onze visie moet dan wel een groot percentage van de afvalstroom daadwerkelijk in grondstof worden omgezet. Enkel omzetten in brandstof past in onze visie niet onder de noemer recycling. Dan is sprake van nuttige toepassing.

Unico van Kooten

Contactpersoon
Unico van Kooten

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen